اعلامیه پذیره نویسی عمومی تولیدي و خدمات صنایع نسوز توكا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/03/03با توجه به افزایش سرمایه شركت از مبلغ 72,000میلیون ریال بهمبلغ 150,000میلیون ریال
، تعداد 73,923,963سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذكور برای تحقق
افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 4,076,037سهم 1000ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد .
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1396/09/26لغایت تاریخ 1396/10/10و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.


 

تماس با ما
آدرس : اصفهان - سي وسه پل ابتداي چهارباغ بالا مجتمع تجاري اداري كوثر فازدوم طبقه دوم واحد 429
شماره های تماس : 03136204785
فکس : 03136204784
کد پستی : 96613-81736
ایمیل :